Hej Mat Download Latest APK Version 1.0

Hej Mat Download Latest APK Version 1.0

Description of Hej Mat

Träna samtidigt upp en grundläggande läs- och skrivförmåga. Appen ger snabb återkoppling och det finns alltid möjlighet att se det rätta svaret via en hjälpfunktion.
Appen är främst gjord för vuxna andraspråksinlärare som även har behov av alfabetisering. Först tränar man upp ett ordförråd och därefter arbetar man med ordens innehållande ljud och bokstäver. Därefter tränas orden i vardagliga, användbara fraser. Med stöd av hjälpfunktionen kan appen användas från starten av svenskstudierna.

Med appen kan du:

– träna upp ett basalt ordförråd i temat ”Mat”

-höra orden och fraserna läsas upp på svenska

-se orden och fraserna i skrift

-träna att läsa och skriva orden och fraserna
Work out at the same time a basic reading and writing skills. The app provides quick feedback and there is always the opportunity to see the correct answer via a help function.
The app is primarily designed for adult second language learners also need literacy. First train your vocabulary and then work with words containing sounds and letters. Then groomed words in everyday, useful phrases. With the support of the Help feature, the app can be used from the start of the Swedish studies.

With the app you can:

– Train up a basic vocabulary of the theme “Food”

-höra words and phrases spoken in Swedish

-see words and phrases written

-Practice to read and write the words and phrases

App Information of Hej Mat

App Name Hej Mat
Package Name air.com.dofi.hejMatIphone
Version 1.0
Rating ( 9 )
Size
Requirement 4.0 and up
Updated 2016-12-20
Installs 5,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *