ทองม้วน Mod APK Latest APK Version 1.0.0

ทองม้วน Mod APK Latest APK Version 1.0.0

Description of ทองม้วน

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับผลไม้ไทย และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ดังนี้
1. รู้จักผลไม้ไทย
2. การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
3. โบราณวัตถุในสมัยต่างๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้สินค้าของคนไทย และดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งถือเป็นสมบัติของคนในชาติ

Feature
– Application เรื่อง ทองม้วน : ไม่ต้องแรง ไม่ต้องแพง แต่เป็นไทย มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– สนุกกับการเรียนรู้ด้วยเกม
– รู้จักผลไม้ไทย ทั้งรูปร่างหน้าตา และชื่อเรียก
– ให้เด็กๆ สามารถจำแนกโบราณวัตถุในสมัยต่างๆ ได้
– ปลูกจิตสำนึกเรื่องการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
– นอกจากจะเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุแล้ว ยังเรียนรู้เรื่องรูปทรงๆ ของโบราณวัตถุ
อีกด้วย
– สร้างค่านิยมเรื่องการเทิดทูลสถานบันพระมหากษัตริย์
– เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
– ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
– สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก และฉากที่มีสีสันสวยงาม
– สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Application was created to help motivate the students are interested in learning to learn with fun. And review the essence of the lesson. To help the students understand. As a result, recognize the content better this Application is designed to be consistent with the learning culture, religion and social studies for students in the fourth grade.

Material
            Application content includes lesson on fruits, Thailand and the historic monuments.
            1. Know fruit Thailand
            2. Preservation Monuments
            3. artifacts in different periods

Learning Objectives
          Students know a product of Thailand. And preservation of historic monuments, which are the property of the nation.

Feature
          – Application of Tootsie: Do not force does not have to be expensive, but Thailand is a substantive suit.
The core curriculum for basic education.
          – Fun to learn the game.
          – Thailand known fruit Both in appearance and name calling
          – Children can distinguish objects on different days.
          – To raise awareness on caring for historic monuments.
          – In addition to learning about historic preservation. Then Antiquities Also, learn about other shapes. Antiques
     More
          – Uphold the values ​​of said property monarchy.
          – As a tool for teaching and learning activities teachers.
          – Easy to use, uncomplicated, students can learn on their own.
          – Communication cute cartoon characters. Colorful scenes
          – Can be used anywhere, anytime without having to connect to the Internet.

App Information of ทองม้วน

App Name ทองม้วน
Package Name air.com.bma.Thaiproduct.social.A15.p4001
Version 1.0.0
Rating
Size 3.6 MB
Requirement Android 2.2+
Updated 2015-08-21
Installs 100+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *