สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 5 Download Latest APK Version 1.0.1

สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 5 Download Latest APK Version 1.0.1

Description of สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 5

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint บทที่ 3
ผู้จัดทำได้พัฒนารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้ได้ทันที
– มีเนื้อหาบทเรียน เป็นขั้นตอน
– VDO ทบทวนบทเรียน
– สถานะการณ์จำลอง
– กิจกรรมท้ายบทเรียน
Electronic courseware. Create a picture using Paint Chapter 3.
The development of any form of computer-assisted instruction. To stimulate the interest of students. , Students can study on their own by their own ability and potential. The feedback to the learner’s learning on the fly.
– The lesson is a step.
– VDO lesson.
– Simulations.
– To end the lesson.
แก้ไขคำผิด

App Information of สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 5

App Name สร้างภาพสวยด้วยโปรแกรม Paint 5
Package Name air.com.nanamedia.caipaint5v2
Version 1.0.1
Rating ( 5 )
Size 22.6 MB
Requirement Android 2.2+
Updated 2013-04-24
Installs 100+
Category Apps, Education
Developer

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *